Postawy przy Komunii

Przepisy prawa odnosząc się do sposobu udzielania Komunii Świętej określają następujące kwestie: komunikowania pod różnymi postaciami; udzielania Komunii Świętej do ust bądź na rękę oraz postawy ciała, jaką wierni powinni przyjmować w czasie Jej przyjmowania. Szafarz Komunii Świętej winien zatem przy spełnianiu swej funkcji brać pod uwagę, czy sposób rozdzielania Eucharystii jest zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi miejsca, w którym tę funkcję realizuje. Podobnie wierni winni stosować się do obowiązujących norm przy Jej przyjmowaniu.

W Polsce obowiązują, oprócz norm prawa powszechnego, stosowne normy Konferencji Episkopatu Polski. Obowiązujące w Polsce przepisy precyzyjnie określają, kiedy wolno przyjąć Komunię Świętą inaczej niż pod postacią chleba, czyli pod dwiema postaciami lub samą postacią wina. Jednocześnie wyraźnie wskazują, jakimi można posłużyć się metodami przy udzielaniu tych postaci wiernym do spożycia. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą zarówno w postawie stojącej jak również klęczącej. Zalecane jest procesyjne podchodzenie do Jej przyjęcia, a w przypadku Komunii Świętej pod dwiema postaciami w Polsce obowiązuje postawa stojąca.

Wraz z powstaniem Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego z 2002 r. zaczęło obowiązywać zalecenie procesyjnego przystępowania do Komunii Świętej przez wiernych59. W celu dostosowania się do zalecenia, Konferencja Episkopatu Polski w ramach wydanych Wskazań Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z dnia 9 marca 2005 r., przyjęła również nowe rozwiązanie względem obowiązującej w Polsce postawy wiernych przy przyjmowaniu Komunii Świętej. W numerze 38 wskazań znalazło się wyraźne poszanowanie dla obowiązującego w łacińskim Kościele Katolickim zalecenia procesyjnego przyjmowania Komunii Świętej. W dokumencie podkreślono rację odnajdywania w procesyjnym przystąpieniu do Komunii Świętej znaku, który uwypukla uznawanie Ciała Pańskiego za pokarm na drodze pielgrzymowania do życia wiecznego.

Dla wyrażania odpowiedniej czci dla Najświętszego Sakramentu wierni mają przed przyjęciem Komunii Świętej przyklęknąć na jedno kolano lub, w sytuacji gdy nie jest możliwe wykonanie przez nich takiego przyklęknięcia, skłonić ciało.

ks. Damian Kwiatkowski
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II