Małżeństwo

Podstawowe informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

1. Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego przynajmniej trzy miesiące przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej. Śluby zasadniczo odbywają się w sobotę. Niedziela niech będzie dniem dziękczynienia za ten sakrament.  

2. O przynależności do konkretnej parafii decyduje wyłącznie fakt fizycznego zamieszkania (a nie zameldowania).

3. Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafią, w wyjątkowych sytuacjach należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele.

4. Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:

A: do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC;
B: albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.

5. Obydwoje narzeczeni przedstawiają:

- Aktualne świadectwo chrztu świętego, tj. nie starsze niż trzy miesiące z adnotacją "do ślubu kościelnego".
- świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu jest odnotowane, to wystarcza).
- dokument poświadczający ukończenie kursu przedmałżeńskiego lub co najmniej aktualne uczestniczenie w kursie przedmałżeńskim.
- dokument poświadczający uczestnictwo w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej.
- Dokument z USC: "Zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa".
- Dowody osobiste (do wglądu).

6. Na podstawie tych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć kancelarii parafialnej.

7. Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

8. W tygodniu przed ślubem narzeczeni w kancelarii parafialnej spisują akt ślubu (należy znać dane świadków tj. imiona, nazwisko, wiek, adres). Świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych.

9. Na dwa, trzy dni przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi po raz drugi.

10. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki od spowiedzi narzeczonych oraz składają podpisy (15 minut przed ślubem).

11. W przypadku tzw. ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom "Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa". W ciągu pięciu dni roboczych od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu (wypis z ksiąg cywilnych) do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem. Fotograf lub kamerzysta powinien okazać przed uroczystością dokument ukończenia odpowiedniego kursu organizowanego przez Kurię Diecezjalną.

INNE INFORMACJE:

Kwestia wystroju kościoła – informacje u Księdza Proboszcza.

Oprawę muzyczną ustala się z księdzem proboszczem i organistą.

W dniu ślubu około 15-20 minut przed uroczystością, Młoda Para i świadkowie udają się do zakrystii w celu podpisanie dokumentów. Młoda Para przynosi zaświadczenia o odbytej spowiedzi przedmałżeńskiej, a świadkowie zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości. Świadkowie muszą być pełnoletni. Wypada, by przystąpili wraz z nowożeńcami do Komunii św.

Prosimy, aby świadkowi i młodzi zaznaczyli swoim gościom, by nie sypać młodej pary ryżem. Jest to chleb dla większości świata, zwłaszcza krajów Azji i Afryki. Stąd w przypadku nadużyć w tej kwestii goście zostaną poproszeni o posprzątanie rozsypanego ryżu, a młodzi zobowiązani do złożenia jałmużny wynagradzającej za grzech marnotrawstwa. Prosimy też nie zaśmiecać placu kościelnego (strzelające konfetti, papierowe czy inne serduszka itd.) (chyba, że Młodzi sami go posprzątają ;-)

Msza święta jest Pamiątką Ostatniej Wieczerzy, Męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Śpiewy towarzyszące liturgii muszą odpowiadać jej sacrum i być skierowane ku Bogu, a nie ku ludziom.

Śpiewy liturgiczne wykonywane podczas Mszy świętej muszą posiadać zezwolenie władz kościelnych do ich użycia podczas liturgii, tzw. Imprimatur (podstawa prawna: Instrukcja o muzyce w świętej liturgii – Musicam sacram z dnia 5.03.1967 roku, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z dnia 8.02.1979 roku). Prawnie wykluczone jest używanie jakichkolwiek piosenek liturgicznych, utworów muzyki popularnej, biesiadnej, filmowej, baśniowej, itp., które - oprócz tego, że takiego zezwolenia nie posiadają - to swoim charakterem i przeznaczeniem nie nadają się do wykonania podczas liturgii. Warstwa tekstowa utworów (użycie tekstu pobożnego, odniesień do Boga, słowa Alleluja, itp.) jest tylko jedną z wielu składowych dzieła muzycznego i nie decyduje o przydatności liturgicznej tych kompozycji.

Dopuszcza się zastąpienie niektórych pieśni utworami instrumentalnymi lub wokalno-instrumentalnymi z kręgu tzw. muzyki wysokiej (nieszczęśliwie nazwanej kiedyś „poważną”), na określonych zasadach:
            a. utwór musi być przeznaczony wprost do użytku liturgicznego,
            b. jeśli tak nie jest, utwór musi odpowiadać istocie obrzędu, któremu towarzyszy i nie posiadać charakteru (wybrzmienia) świeckiego.

Instrumentem akompaniującym do liturgii są organy, dopuszcza się udział instrumentów dętych i smyczkowych (z wyłączeniem instrumentów typowych dla muzyki rozrywkowej).