Regulamin cmentarza

www.ecmentarze.pl/parafia/sosnowiec-juliusz


Regulamin cmentarza parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Juliuszu

Wyznając wiarę, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, Kościół z należytą czcią troszczy się o godny pochówek, jak też miejsce spoczynku dla zmarłych. Należy zatem dbać o to, aby cmentarz był świadectwem chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciał oraz miejscem skupienia i modlitwy.

Celem niniejszego regulaminu jest uściślenie postanowień obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych, jak również dbałość o zachowanie porządku i powagi miejsca świętego, jakim jest cmentarz.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Cmentarz Rzymskokatolicki parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Sosnowcu - Juliuszu jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Parafii.
2. Jego administrowaniem zajmuje się Proboszcz Parafii lub z upoważnienia Proboszcza Zarządca Cmentarza (Grabarz), wykonujący wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego i państwowego.
3. Do zadań tych w szczególności należy:
a) przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielanie miejsca do urządzenia grobu,
b) obsługa pogrzebów, kopanie grobów, przygotowywanie grobowców do pochówków, chowanie zwłok i ekshumacje oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
c) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
d) utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych (utrzymanie alejek, zamiatanie i odśnieżanie dróg), dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych, zbieranie i wywóz śmieci,
e) planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni (koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia),
f) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby murowane i ziemne.

Rozdział II
Postanowienia porządkowe

§ 2
1. Cmentarz jest otwarty codziennie od świtu do zmroku.
2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Pielęgnowanie grobów należy do osób opiekujących się grobami. Uschłe kwiaty, wieńce, wypalone znicze składamy do pojemników do tego przeznaczonych lub zabieramy ze sobą. Wyrzucanie śmieci spoza cmentarza jest zabronione i monitorowane.

§ 3
1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
b) palenia papierosów,
c) wprowadzania zwierząt,
d) jazdy pojazdami jednośladowymi (także rowerami),
e) przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
f) niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
g) wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca grzebalnego,
i) samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza może skutkować usunięciem bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych roślin i przywróceniem powierzchni poza miejscem grzebalnym do stanu pierwotnego,
j) samowolnego wykonywania prac budowlanych.

§ 4
1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:
a) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy oraz dojście go grobów,
c) wjazdu pojazdami mechanicznymi,
d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów,
e) umieszczania reklam,
f) zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
g) gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych.
2. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu może być dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie prac budowlanych i kamieniarskich oraz wykonywania usług przez inne podmioty, który stanowi integralną część Regulaminu cmentarza (do wglądu u Zarządcy cmentarza), a także po uzyskaniu zezwoleń stosownych instytucji, jeśli takie zezwolenia są wymagane odrębnymi przepisami.
3. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
4. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.
5. Zarządca cmentarza może odmówić prawa do wykonywania prac na cmentarzu wykonawcom nie gwarantującymi profesjonalnego i sumiennego wykonania usługi.
6. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.
7. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.
8. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.
9. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem po uzyskaniu stosownych zezwoleń.
10. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
- grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m
- grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m
Odstępy po 50 cm od strony każdego boku. Możliwe jest zatem wykonanie maksymalnie 25 - centymetowej obwódki z kamienia, płytek lub betonu.

Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą i Proboszczem. *
11. Klucz do bramy cmentarnej znajduje się u Grabarza lub u innej, wyznaczonej przez Zarządcę cmentarza osoby (p. Józef Grapa, kościelny parafii w Sosnowcu - Juliuszu)
12. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

§ 5
1. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby, kolumbarium.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284):
a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
f) miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza do urządzenia grobu.
3. Przez usługi pogrzebowe rozumie się eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
4. Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
5. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

§ 6
1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach (ustawienie, wymiana lub renowacja nagrobka albo jego części itp.) mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy cmentarza, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.
2. Kancelaria cmentarza jest czynna na terenie domu parafialnego (kancelaria parafialna). Kancelaria cmentarza i kancelaria parafialna załatwiają wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera z tego tytułu stosowne opłaty i ofiary.
3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty po ustaleniu dnia i godziny pochówku w kancelarii parafialnej.

Rozdział III
Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat

§ 7
1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.
3. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
4. Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w kancelarii cmentarza.
5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę za pochowanie.
6. Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, ale z tą chwilą grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
7. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.
8. Osobie, która pomimo upływu terminu czasu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

§ 8
1. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno-kancelaryjne oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w kancelarii cmentarza dla osób bezpośrednio zainteresowanych.
2. Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt.1, wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
3. Pokładne to ofiara składana Właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie głębinowym. Uiszczenie pokładnego skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat. Wysokość pokładnego określana jest przez Proboszcza Parafii z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza i zwyczajów miejscowych.
4. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.
5. Po upływie 20 lat dysponent murowanego grobu rodzinnego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza.
6. Wpływy z prolongat, rezerwacji miejsc i opłat na utrzymanie infrastruktury cmentarza, przeznaczane są na inwestycje cmentarne i parafialne.

§ 9
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Sosnowcu - Juliuszu i Zarządca cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
2. W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.

§ 10
1. Regulamin cmentarza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Sosnowcu - Juliuszu jest do wglądu na stronie internetowej parafii.

lipiec 2019

 

* Piwniczka murowana pod grób jest złożona z płyt betonowych zbrojonych prętami metalowymi. Standardowa piwniczka posiada wewnętrzne rozmiary: dł. 207 cm.; szer. 77 cm. gł. 77 cm.

* POKŁADNE - ofiara składana za pochowanie zwłok zmarłego. Dotyczy ona każdego zmarłego chowanego na cmentarzu (również po ekshumacji). Zawiera wszelkie czynności, które są związane z pogrzebem zmarłego/ekshumowanego np. odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku, a także koszty w tym: wywozu zwiększonej ilości śmieci przy pogrzebie oraz za wszystkie śmieci, które zostaną wygenerowane podczas dwudziestoletniego okresu na cmentarzu po pogrzebie. Ofiara wnoszona jest na okres 20 lat od pochowania - Art 7, pkt. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: cytuję "Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20" koniec cytatu.

Pokładne nie dotyczy innych ofiar, które mogą być dobrowolnie wniesione przez osobę odpowiedzialną za pogrzeb, np. wykopania grobu, wymurowania grobowca, ofiary za pracę organisty, innych ofiar złożonych przez dysponenta.

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBU / PROLONGATA - ofiara wnoszona przez dysponenta (lub inną osobę - nawet obcą) za to, aby Administrator Cmentarza nie wykorzystał grobu do ponownego pochówku. Ofiarę tę należy wnieść po dwudziestoletnim okresie po pochowaniu ostatniego zmarłego w danym grobie.

Art 7, pkt. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych mówi: cytuję "Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione." koniec cytatu.

Administrator Cmentarza nie ma obowiązku szukania odpowiednich osób do uregulowania stosownej opłaty.

Ofiara może być różna dla różnych rodzajów grobów - ziemny pojedynczy, ziemny podwójny/rodzinny, murowany.

Ponieważ pokładne i rezerwację wnosimy za stałą dzierżawę miejsca na cmentarzu, zgodnie z prawem, zobowiązani jesteśmy opłacać je za cały okres korzystania (wyjątek stanowi rezygnacja z miejsca pochówku, co wiąże się z likwidacją grobu). Zatem, gdy okres 20 lat rezerwacji lub pokładnego minął, zobowiązani jesteśmy do wznowienia z dniem przedawnienia poprzedniej.

Opłata za możliwość postawienia pomnika murowanego to 10% jego wartości (na podstawie przedstawionego w kancelarii dokumentu od kamieniarza).


Proszę o terminowe opłacanie dzierżawy za groby. Dziękuję tym, którzy czynią to systematycznie.


www.ecmentarze.pl/parafia/sosnowiec-juliusz 


Informacje niezbędne w celu dokonania ekshumacji zwłok/szczątków ludzkich

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku, w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin sądowo-lekarskich.

Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 57, poz. 405).
 

Zgodnie z w/w przepisami:

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
na zarządzenie prokuratora lub sądu,
na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. 

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia - przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych,

O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, który:
sprawuje nadzór nad nią,
może także zezwolić na wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej, przy zachowaniu ustalonych przez niego szczególnych środków ostrożności.

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację (pobierz) składa do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniona osoba. Zawiera on m.in.:
prośbę o wydanie zgody na ekshumację,
uzasadnienie,
przyczynę zgonu potwierdzoną dokumentem urzędowym (w przypadku gdy ekshumacja zwłok ma zostać wykonana przed upływem 2 lat od pochówku),
miejsce obecnego i przyszłego pochówku,
dane firmy pogrzebowej i środka transportu (karawanu) oraz
imiona i nazwiska pozostałych uprawnionych do współdecydowania osób, a także ich oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnikiem wnioskodawcy do wykonywania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o wydanie zgody na ekshumację, przewóz zwłok/szczątków oraz odbiorem zezwolenia.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację należy dołączyć:
odpis aktu zgonu,
dokument urzędowy potwierdzający przyczynę zgonu (w przypadku gdy ekshumacja zwłok ma zostać wykonana przed upływem 2 lat od pochówku).

Uprawniona do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację jest najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, w szczególności:
pozostał-y(a) małżon-ek(ka) osoby zmarłej,
krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk, itd.),
krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.),
krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia (teściowie, zięć, synowa, pasierb, pasierbica, ojczym, macocha),
inna osoba dobrowolnie do tego się zobowiązująca.

Jeżeli między członkami powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o ekshumację będą osoby wskazane w prawomocnym rozstrzygnięciu sądu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu decyzji przesyła ją wnioskodawcy. Ekshumacja nie może zostać wykonana przed uprawomocnieniem się decyzji zezwalającej na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków ludzkich (tj. 14 dni od otrzymania decyzji).


www.ecmentarze.pl/parafia/sosnowiec-juliusz