1 Katecheza Jubileuszowa - Miłosierni jak Ojciec1. Drzwi Szpitala Polowego

8 grudnia, w Święto Niepokalanego Poczęcia, rozpoczął się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papież Franciszek otworzył Święte Drzwi, byśmy wszyscy mogli doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. Podobne drzwi otwarto w bazylikach, katedrach i jubileuszowych świątyniach. Każde z tych drzwi są jednocześnie drzwiami do Szpitala Polowego, którym stał się nasz Kościół. Papież Franciszek wielokrotnie powtarza: " Kościół przypomina dzisiaj Szpital Polowy. Tak wielu w nim ludzi poranionych, którzy proszą nas o to, o co prosili Chrystusa, o bliskość ".

Drzwi do tego szpitala otwiera się kluczem współczucia i hasłem dostępu: "Miłosierni jak Ojciec".  Miłosierdzie jest fundamentem i belką, która go podtrzymuje, miłosierdzie jest też lekarstwem i balsamem, którym leczy się w nim poranionych przez grzech, słabość i ubóstwo. Miłosierdziem jest w nim Lekarz, " litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność  ( Wj  34,6 ), odpuszcza wszystkie winy, leczy wszystkie niemoce, życie wybawia od zguby (ps 103), przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych (Ps 146), leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Dźwiga pokornych (Ps 147).

2. Lekarz Rewolucjonista - Ojciec Miłosierny

Kim jest i jaki  jest ten tajemniczy Lekarz?
Jest wszechmocny i ma dziwne zwyczaje. Jest dobry dla wszystkich:  jak deszcz, który pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych,  i jak słońce, które świeci nad złymi i nad dobrymi. Nie szuka dobra w ludziach, ale dobro w nich tworzy.
Ma przenikliwe spojrzenie: W złodzieju widzi przyszłego darczyńcę, w cudzołożnicy przyszłą świętą.
Jest cierpliwy: nie złamie trzciny nadłamanej, ani nie zgasi płomyka, który ledwo się pali.
Jest bardzo wytrwały: nigdy się nie męczy przebaczaniem. To nas bardziej męczy proszenie Go o przebaczenie.
Ma gest i hojne serce: nie tylko zabiera od nas grzechy, ale nam za nie płaci... nową szatą, pierścieniem, sandałami i zastawionym stołem. Nie zadowala go usunięcie zła, które nas zatruwa.
Ma ambicję uczynić z nas ludzi wielkich.
Jest rewolucjonistą i dysponuje niebezpiecznym arsenałem: miłością i miłosierdziem, bliskością i czułością. I ani chwili się nie zawaha, żeby użyć swojej broni w walce z obojętnością, egoizmem, złem i przemocą.
Nasz świat jest polem bitwy, Kościół Szpitalem Polowym. Każdy z nas ma swoje rany i choroby.  Trawi nas gorączka pośpiechu, osłabia zmęczenie, boli bezsilność wobec grzechu, atakuje nas wirus wygody i konformizmu. Obciążeni nad miarę doczesnością, zranieni niewiarą i poczuciem pustki, tęsknimy za bezinteresownością i prawdziwie ludzkimi relacjami. Coraz bardziej obcy sobie i od siebie odlegli szukamy czułości, która nas uleczy. Ponad 2 tysiące lat temu, w noc Bożego Narodzenia,  Bóg rozpoczął swoją Rewolucję bliskości i miłosierdzia. "Syn Boży, przez swoje Wcielenie, zachęcił nas do rewolucji czułości" (Ewangelii gaudium, 88). Ona trwa po dziś dzień. W Święto Niepokalanego Poczęcia tego roku papież Franciszek ogłosił powszechną mobilizację,  dostaliśmy wszyscy wezwanie do zaangażowania się w tę Rewolucję. Nie ociągajmy się, chwyćmy za broń z Jego arsenału. Godzina Miłosierdzia wybiła. Ten Lekarz to nasz Bóg, Miłosierny Ojciec. Ma jedno marzenie: Byśmy stali się do Niego podobni. Święci, jak On jest święty. Jak On miłosierni.


3. Podstawowe narzędzia: Słowo Boże, cisza i medytacja

 Lekarz ze Szpitala Polowego - Miłosierny Ojciec  leczy nas i liczy na nas. Co nas uzdrowi? Jak dobrze wypełnić Misję Miłosierdzia wobec poranionych braci i sióstr, którzy znaleźli się w Szpitalu Polowym? Jak dotrzeć z lekarstwem współczucia i bliskości do cierpiących na peryferiach? Od czego zacząć?
Papież Franciszek przekonuje i zachęca: Aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie Słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcia go jako własnego stylu życia. (Misericordiae vultus,  13)
Miłosierdzie wyraża się w czynie, ale bierze początek z tego, co ukryte, z tego co w sercu. Owoce miłosierdzia dojrzewają w ciszy adoracji Boga i medytacji Jego słów i czynów. Bez tego doświadczenia nasze świadectwo będzie powierzchowne i mało skuteczne. Czyny miłosierdzia nie mogą  być sentymentalną dobroczynnością, ale wyrazem stylu, w jakim działa Bóg, stylu, który przyjęliśmy za swój własny.

4. Zadanie do wykonania

Podejmijmy zatem konkretne postanowienie: przynajmniej raz w tygodniu  znajdę czas na spokojną i dłuższą  modlitwę w ciszy i medytację wybranych tekstów biblijnych traktujących o miłosierdziu Boga. ( wykaz tych tekstów jest poniżej, w aneksie oraz na stronie internetowej diecezji ). Podejmę również wysiłek przeczytania i przemyślenia pięknego listu papieża Franciszka na Jubileusz Miłosierdzia: bulli Misericordiae vultus (Oblicza miłosierdzia) - tekst dostępny jest w internecie. W tych tekstach znajdziemy wszystko, co niezbędne do owocnego, kompetentnego i skutecznego wypełnienia Misji Miłosierdzia w Kościele -Szpitalu Polowym i na jego Peryferiach.

5.Modlitwa

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 


Aneks:
wybrane teksty biblijne o Miłosierdziu Bożym
Stary Testament:
Wj 34,6/Psalmy:  6,25,40,51,69,79,86,103,111,116,130,136,145,
Nowy Testament:
 Mt 2, 31-46 / Mt 9,35-38 / Mt 18,21-35 / Łk 6,36-38 / Łk 7,36-50 / Łk 10,25-37Łk 15 / Łk 19,1-10 /, J 4, 1-42 / J 6, 1-15