Chrzest św.

Chrzest św. jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

Skutki chrztu św.:

- zgładzenie grzechu pierworodnego,
- odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych,
- odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej,
- obdarzenie łaską uświęcającą, cnotami teologalnymi (wiarą, nadzieją i miłością) oraz darami Ducha Świętego,
- charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.

Nadanie imienia:

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

Dzień imienin przypomina przyjęcie chrztu św. oraz oddanie pod opiekę świętego patrona, który jest dla chrześcijanina wzorem i orędownikiem. ?Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu? (kan. 855 KPK). Imię miało i ma, niezależnie od czasu i kultury, znaczenie w życiu człowieka, stąd ta troska Kościoła o ?ducha chrześcijańskiego?, który ma charakteryzować imię chrześcijanina. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by nowo ochrzczony miał swojego świętego patrona, za pośrednictwem którego będzie się zwracał do Boga. Oczywiste jest jednak, że tymi, którzy wybierają ostatecznie imię dla dziecka, są jego rodzice. Inni, m.in. proboszcz, mogą jedynie wyrazić swą opinię. Praktykuje się, że jeśli tzw. pierwsze imię nie jest katolickie, dodaje się drugie, w duchu chrześcijańskim. Pamiętajmy jednak, wybierając imię dla dziecka, że najodpowiedniejsze będzie imię świętego lub błogosławionego, który może zapewnić ochrzczonemu opiekę duchową oraz być dla niego wzorem życia.

Warunki udzielania chrztu św.:

Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nieprzyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.
W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.

Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy go odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka, proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.

 Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:

Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej.
Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o sprawy materialne).
Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.

 Rodzice chrzestni:

Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.

 Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.

Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, a także osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.

Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii (tam, gdzie mieszkają, zameldowanie jest sprawą drugorzędną), że mogą pełnić taką funkcję.

 Formalności związane z chrztem:

Aby dziecko otrzymało chrzest konieczne jest wcześniejsze dostarczenie następujących dokumentów:

- aktu urodzenia dziecka,
- danych o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, zawód, miejsce zamieszkania),
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście na minimum dwa tygodnie przed chrztem, Jeśli rodzice mieszkają poza parafią, potrzebna jest też zgoda swojego księdza proboszcza na chrzest w innej parafii.

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Do chrztu św. należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę świętą chrzcielną.

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji, do czego zachęcamy rodziców, chrzestnych i ich rodziny.

Zazwyczaj parafie mają dni i godziny, w czasie których udzielany jest sakrament chrztu. Tylko w wyjątkowych wypadkach chrzci się w innym terminie. Zaleca się, aby chrzest odbywał się w miejscu parafii zamieszkania dziecka.

W naszej parafii chrzest odbywa się w I i III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00. Sakrament ten udzielany jest również w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W wyjątkowych wypadkach, po uzyskaniu zgody Proboszcza, możliwy jest też chrzest w sobotnie popołudnie.