Różaniec Rodziców - Reguły Działania

Różaniec Rodziców - Reguły Działania

Gdańsk Oliwa 17.05.2023r

  1. Wprowadzenie

Reguły Działania opracowano w związku z formalnym przystąpieniem ruchu modlitwy Różaniec Rodziców do wspólnoty Żywego Różańca, jako osobnej gałęzi, która dołącza ze swoją odrębną tradycją organizacyjną ukształtowaną w ciągu 21 lat trwania tej modlitwy.

Jako gałąź Żywego Różańca akceptujemy w całości obecny Statut ŻR, po aktualizacji, w której uwzględniono możliwość specyficznych sposobów zorganizowania modlitwy przez gałęzie tak jak np. Różaniec Rodziców. W całości również akceptujemy Ceremoniał Żywego Różańca, w którym Różaniec Rodziców jest przywołany, jako jedna z nowych form wspólnej modlitwy różańcowej.

Reguły Działania Różańca Rodziców są opisaniem sprawdzonych w praktyce zasad i doświadczeń dotyczących organizacji tej modlitwy. W żadnym przypadku nie mogą być odczytywane w sprzeczności ze Statutem i Ceremoniałem Żywego Różańca. Różaniec Rodziców podporządkowany jest organizacyjnie władzom Żywego Różańca i współpracuje z nimi poprzez osobę Koordynatora Krajowego, który jest członkiem Zarządu Krajowego Żywego Różańca. Podobnie na poziomie diecezjalnym Różaniec Rodziców współpracuje z Moderatorem Diecezjalnym ŻR poprzez osobę Koordynatora Diecezjalnego i podlega Moderatorowi ŻR. Koordynator Krajowy RR jest wybierany przez Moderatorów Diecezjalnych ŻR spośród osób zarekomendowanych przez RR, przez koordynatorów diecezjalnych RR. Koordynatorzy diecezjalni są wybierani spośród animatorów RR w diecezji i zatwierdzani przez Biskupa miejsca po rekomendacji Moderatora Diecezjalnego ŻR.

W związku z tym, że dzieło rozpoczęło się Archidiecezji Gdańskiej, w okresie organizacji, do czasu ukonstytuowania się struktury odpowiedzialnej za RR na poziomie krajowym, Archidiecezjalnym Duszpasterzem wspólnoty Różańca Rodziców od 8 września 2019 roku jest mianowany przez Ordynariusza Archidiecezji Gdańskiej - Ks. kanonik dr. Mirosław Piskozub. Pierwszym Koordynatorem Krajowym w okresie organizacji struktury RR jest Ireneusz Rogala, który wraz z żoną Ewą Rogala rozpoczął i kontynuuje koordynację dzieła RR w parafii Archikatedralnej w Gdańsku - Oliwie, obejmując również zadania ogólnopolskie. Zadaniem pierwszego Koordynatora Krajowego jest doprowadzenie do formalnego powstania struktury odpowiedzialnej za działanie RR w Polsce po włączeniu RR do ŻR .

Różaniec Rodziców posiada jako oznaczenie graficzne logotyp w kolorze niebieskim i czarno­białym, w formie językowej polskiej i angielskiej, zamieszczony jest poniżej jako załącznik nr. 2. W związku z włączeniem do Żywego Różańca, stosownie do postanowienia o dołączeniu RR do ŻR do loga RR dołącza się logo ŻR, w ten sposób, że logo ŻR jest po lewej stronie a logo RR po prawej stronie w bezpośrednim swoim sąsiedztwie.

Od powstania Różańca Rodziców ukształtowało się pięć konkretnych intencji ogólnych naszej modlitwy. Jako rodzice modlimy się w intencjach szczegółowych naszych dzieci i wszystkich innych dzieci z danej róży, a intencje ogólne prowadzą nas w modlitwie, zwłaszcza w zakresie relacji w rodzinie i środowisku. Poniżej zamieszczamy te intencje ogólne:

  1. Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
  2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
  3. Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
  4. Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
  5. Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół .

Uwaga:

W przypadku, gdy dziecko zmarło lub do modlitwy przystępują rodzice dziecka / dzieci zmarłych, intencje w odniesieniu do tych dzieci się zmieniają, co oznacza, że modlimy się za te dzieci tak, jak za osoby zmarłe - o życie wieczne w Niebie dla nich oraz o pocieszenie dla rodziców i bliskich.

  1. Sposób zorganizowania róż.

Każda róża Różańca Rodziców składa się z 20 osób i posiada swojego animatora odpowiedzialnego za zorganizowanie modlitwy. Zadaniem animatora jest dopilnowanie tego, aby róża była kompletna (wszystkie tajemnice są objęte przez konkretne osoby) i modlitwa przez wszystkich kontynuowana. Osoby tworzące róże mogą zacząć się modlić jeszcze przed uzupełnieniem składu róży do pełnych 20 osób, jednak starają się o jej zapełnienie kolejnymi osobami. Róże oraz animatorzy róż podlegają w parafii proboszczowi. Jeśli jest więcej róż w parafii, ks. Proboszcz współpracuje z koordynatorem wybranym spośród animatorów róż i z poszczególnymi animatorami. Wybór animatora każdej róży i koordynatora w parafii zawsze musi być zaakceptowany przez proboszcza parafii.

Każda róża ma swojego świętego lub błogosławionego patrona i poprzez to jest identyfikowana. Unikamy raczej obierania Matki Bożej za patronkę danej róży, ponieważ jest patronką całego Różańca Rodziców. Patrona obiera animator w porozumieniu z członkami róży lub samodzielnie. Róże tworzone są w środowiskach lokalnych oraz poprzez Internet, w systemie zaproponowanym na oficjalnej stronie www.rozaniecrodzicow.pl , ze zgłoszeń osób indywidualnych.

Dostępna jest również możliwość dołączenia drogą pocztową. Zgłasza się wówczas różę lub indywidualne uczestnictwo na adres : Różaniec Rodziców, Parafia Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku - Oliwie; 80-330 Gdańsk - Oliwa, ul. Biskupa Nowickiego 5.

 

Dobrze jest, aby w danej róży były osoby z tej samej parafii, ale możliwe jest również wpisywanie osób spoza parafii. Pod względem miejsca róża jest przypisana do parafii animatora lub do miejsca działania np. do danej szkoły i jej parafii. Osoba modląca się za dzieci w róży Różańca Rodziców może jednocześnie należeć do innych róż np. Żywego Różańca itp. W danej parafii róże Różańca Rodziców są odrębne od róż Żywego Różańca.

Animatora dla róż tworzonych poprzez Internet wyznacza Koordynator krajowy RR. On też jest odpowiedzialny za sposób zorganizowania tej formy przystąpienia do modlitwy i jej kontynuowania.

  1. Przystąpienie do wspólnoty modlitwy

Do Różańca Rodziców może przystąpić każda osoba dobrej woli, która chce powierzać Bogu swoje dzieci (również dzieci chrzestne) w modlitwie różańcowej przez wstawiennictwo Maryi. Dotyczy to również rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach niesakramentalnych, którym na sercu leży dobro ich dzieci. W Różańcu Rodziców mogą uczestniczyć również osoby bezdzietne, chcące modlić się w intencji dzieci w danej róży.

Przystąpienie do Różańca Rodziców realizuje się poprzez osobistą decyzję wyrażoną wobec osoby animatora lub poprzez zgłoszenie w systemie Internetowym. Przystępując do Różańca Rodziców podajemy swoje dane osobiste: imię i nazwisko oraz, jeśli tylko jest to możliwe, to co najmniej dwa różne sposoby kontaktu, np. numer telefonu i email lub adres pocztowy, a jeśli brak, to po prostu adres zamieszkania. Podajemy również parafię, a w zgłoszeniu internetowym także diecezję. Przystępując do modlitwy podajemy imiona dzieci. Z racji porządkowych podajemy wyłącznie imiona dzieci rodzonych lub faktycznie adoptowanych (bez chrzestnych, współmałżonków, wnuków, dzieci z adopcji na odległość itp. - te dzieci dołączamy w modlitwie w sposób duchowy). Jeśli ktoś nie posiada dzieci rodzonych - wówczas może podać imiona dzieci chrzestnych lub ogólne określenie dzieci, za które się modli (np. dzieci które uczę, członkowie drużyny harcerskiej, albo za dzieci z konkretnej róży i inne, szczególnie bliskie sercu, bez wymieniania imion itp. Jeśli wśród dzieci są dzieci zmarłe, zaznaczamy to wpisując krzyżyk lub litery śp. przy imieniu, ponieważ intencja modlitwy w takim przypadku się zmienia - modlimy się w ich intencji tak jak za osoby zmarłe.

Do Różańca Rodziców z zasady wpisujemy się oddzielnie: mama i tata obejmują każde swoją tajemnicę w róży. Jednak nie jest to obligatoryjne, czyli małżeństwo może również objąć jedną tajemnicę. W takim przypadku należy pamiętać, że modlitwa jednego z małżonków nie zwalnia drugiego z modlitwy. Obowiązek modlitwy w danej róży jedną dziesiątką cały czas spoczywa na obydwojgu rodzicach, na każdym z nich niezależnie.

Przystąpienie do róży może być czasowe lub na stałe. Rodzic albo osoba modląca się za dzieci może przystąpić do modlitwy na czas określony np. drużynowy za powierzone sobie dzieci, na okres takiej służby (czas bycia drużynowym). Rodzic niepewny swojej stałości w modlitwie może przystąpić do róży na okres próbny, np. 6 lub 12 miesięcy, a po tym czasie podjąć decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu modlitwy. Osoby, które najpierw wpisały się do róży internetowej, a chcą następnie modlić się w róży parafialnej lub taką różę założyć (także w przypadku braku wcześniejszego uczestnictwa w RR), zgłaszają to u administratora strony Różańca Rodziców - www.rozaniecrodzicow.pl

Sposób zorganizowania działania Róż internetowych i Róż parafialnych/ lokalnych jest wyraźnie inny. Róże internetowe animowane są przez Koordynatora Krajowego, lub wskazaną przez niego osobę za pomocą systemu internetowego.

Modlitwa rozpoczyna się pierwszego dnia od odmówienia Aktu Zawierzenia dzieci w modlitwie różańcowej, a następnie dziesiątki różańca wraz z rozważaniem tajemnicy przypisanej na dany miesiąc kalendarzowy. Niektóre róże rozpoczynają modlitwę w sposób uroczysty na Mszy świętej w wyznaczonym dniu. Można wówczas skorzystać z Ceremoniału Żywego Różańca. Akt Zawierzenia w trakcie takiej Mszy Świętej powinien być odczytany w imieniu wszystkich rodziców z róży przez animatora danej róży lub wyznaczoną osobę, najlepiej wspólnie z wszystkimi obecnymi członkami danej róży. Akt Zawierzenia jest dostępny na stronie internetowej Różańca Rodziców i jest też zamieszczony poniżej w załączniku nr. 1. Akt Zawierzenia ponawiamy każdego roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia w łączności ze wszystkimi uczestnikami Różańca Rodziców.

Istnieje możliwość zakończenia udziału w modlitwie poprzez osobistą deklarację wobec animatora danej róży. Jeśli animator róży nie może potwierdzić udziału w modlitwie danej osoby przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas stwierdza fakt rezygnacji z udziału w modlitwie RR przez daną osobę, zaś w to miejsce zaprasza kolejnego rodzica. Jako, że animator podlega proboszczowi, w przypadku wątpliwości przedkłada sprawę do decyzji proboszcza danej parafii.

  1. Wymiana tajemnicy różańcowej, modlitwa z rozważaniem

Modlitwa różańcowa w Różańcu Rodziców polega na codziennym odmawianiu dziesiątki różańca świętego przez cały miesiąc z rozważaniem tajemnicy różańca przypisanej dla konkretnej osoby w danym miesiącu.

Tajemnice różańcowe uczestnicy róż zmieniają samodzielnie, przechodząc każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do następnej według porządku tajemnic w Różańcu Świętym. Przykładowo, osoba odmawiająca w danym miesiącu 4 tajemnicę radosną pierwszego dnia kolejnego miesiąca przechodzi do 5 radosnej, a w następnym do 1 tajemnicy światła. Po tajemnicach światła przechodzi do tajemnic bolesnych, a następnie do tajemnic chwalebnych. Po tajemnicach chwalebnych ponownie odmawia tajemnice radosne. Osoba, która w danym miesiącu ma pierwszą tajemnicę radosną odmawia również modlitwy początkowe różańca, czyli Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo 3 x, a następnie Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Kolejność tajemnic różańca jest następująca: tajemnice części Radosnej, części Światła, części Bolesnej i części Chwalebnej.

Animator róży dba o to, aby modlitwa była faktycznie odmawiana, przechowuje spis uczestników róży, a jeśli trzeba, to przypomina tajemnicę, którą aktualnie (w danym miesiącu) powinna rozważać dana osoba. W przypadku wypadnięcia jakiejkolwiek osoby z róży stara się zaprosić w to miejsce nową osobę. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn losowych w danym dniu osoba nie odmówi przypisanej sobie modlitwy, to nie jest to grzechem. Jeśli jednak powtarza się to i jest wynikiem zaniedbania i braku zadbania o modlitwę to jest to wyraźny sygnał dla weryfikacji podjętych zobowiązań.

Do ochrony danych osobowych (RODO) stosuje się takie same zasady, jakie odnoszą się do parafialnych instytucji Kościoła Katolickiego.

  1. Formacja

Zadania formacyjne dla członków róż Różańca Rodziców realizujemy w ramach parafii i w innych formach dostępnych w Kościele. Formacja stała w zakresie modlitwy różańcowej jest realizowana samodzielnie w oparciu o materiały publikowane przez miesięcznik Różaniec, a w zakresie relacji rodzinnych i społecznych przez miesięcznik Tak rodzinie. Jako materiały formacyjne mogą służyć również informacje zawarte na stronie internetowej Różańca Rodziców. Dla celów modlitwy są one do bezpłatnego pobierania i użytkowania.

Zachęca się do uczestnictwa w katolickich rekolekcjach formacyjnych lub nawet organizację takich rekolekcji dla róż w parafii lub diecezji oraz do innych aktywności takich jak pielgrzymki, czuwania itp.

Szczególne zadania formacyjne zalecane są dla animatorów. Powinni oni poznawać nauczanie Kościoła Katolickiego zawarte w Biblii i Katechizmie Kościoła Katolickiego, poznawać oraz propagować zasady, intencje i program Różańca Rodziców.

Animatorzy formowani są i mogą być na wszystkich drogach formacyjnych dostępnych w Kościele i w ramach dostępności w parafii. Zadaniem Animatorów jest poznawanie i propagowanie (czyli świadectwo) Różańca Rodziców. Ich zadaniem jest również wspieranie formacji członków róży. Na poziomie parafialnym zachęca się do zorganizowania formacji członków RR przynajmniej 4 - 6 spotkań w roku z księdzem proboszczem lub opiekunem w parafii (wrzesień, kiedy zaczyna się szkoła np. 8 września rocznica powstania Różańca Rodziców; październik np. 7 lub 13, 8 grudnia ponowienie Aktu Zawierzenia wraz ze wszystkimi rodzicami na całym świecie w łączności z Katedrą Oliwską, Boże Narodzenie - opłatek; Wielki Post - droga krzyżowa RR; czerwiec - w dniu dziecka lub przed wakacjami). Zachowujemy pełną dobrowolność obecności na spotkaniach.

Na poziomie diecezjalnym organizuje się rekolekcje lub dzień skupienia dla Animatorów przynajmniej raz w roku, z możliwością udziału chętnych rodziców.

Różaniec Rodziców współorganizuje Konferencję nt. Zagrożeń Rozwoju osobowości młodego człowieka przy współpracy NSZZ Solidarność UG w Gdańsku.

 

Od 8 grudnia 2006 patronką modlitwy Różańcowej Rodziców jest Matka Boża Oliwska, kiedy to po raz pierwszy zawierzyliśmy naszą modlitwę Maryi. Akt Zawierzenia otrzymał Imprimatur Kurii Gdańskiej w dniu 4 grudnia 2007 roku. Akt Zawierzenie jak już wspomniano ponawiamy każdego 8 grudnia corocznie - najlepiej uroczyście w Kościele.

Od 24 czerwca 2017 roku współpatronką Różańca Rodziców jest św. Anna Samotrzecia z Góry św. Anny. Akt Zawierzenia Św. Annie został przygotowany przez o. Grzegorza Pampucha i zatwierdzony przez ówczesnego gwardiana z Góry Św. Anny o. Jonasza Pyka

Dokument potwierdzający ten fakt w załączniku nr. 3. oraz Akt Zawierzenia Św. Annie w załączonym pliku.

 

Załącznik nr. 1

Akt zawierzenia odmawiany przy przystąpieniu do modlitwy w Różańcu Rodziców:

Akt zawierzenia dzieci w Modlitwie Różańcowej Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju

Dziękując Bogu za dar rodzicielstwa, stajemy przed Tobą Maryjo i przed Twoim Synem z tym wszystkim, co jest przedmiotem naszej troski, z naszymi radościami i kłopotami. Wierzymy, że w Jezusie my i nasze dzieci odnajdziemy pełnię swego powołania, a ta nasza modlitwa różańcowa i Twoje wstawiennictwo w tym dopomoże.

Zawierzamy Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. AMEN /Imprimatur Kurii Gdańskiej z 04.12.2007 roku./

W dniu 8 grudnia Akt Zawierzenia jest uzupełniony o pierwszy akapit odnoszący się do obrania Matki Bożej Oliwskiej za patronkę modlitwy Różańca Rodziców jn. :

Matko Boża Oliwska, która jesteś patronką rodziców modlących się za swoje dzieci - w dniu Twego Niepokalanego Poczęcia ponawiamy wybór Ciebie na patronkę naszej różańcowej modlitwy rodziców w intencji dzieci i ufnie powierzamy Ci rozwój tego dzieła. Ty, Maryjo ukazujesz nam wzór miłości rodzicielskiej i jesteś najlepszą przewodniczką ku Jezusowi.